Warning: Attempt to read property "post_content" on null in /data/web/virtuals/280418/virtual/www/domains/checklister.eu/wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php on line 2078
Obchodní podmínky | Checklister.eu

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Fyzická osoba Pavel Zaněk, se sídlem v Slovenská 518, 537 05, Chrudim, IČO: 03518183, podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (Evidující úřad: Městský úřad Chrudim) (dále též „Provozovatel“) je provozovatelem internetové aplikace „CheckLister“, která představuje pracovní nástroj pro firmy, pracovní týmy, freelancery a živnostníky a slouží především k evidenci úkolů a projektů, sdílení jednotlivých úkolů a seznamů s ostatními uživateli, přidávání, rozdělování, plánování úkolů aj. (dále též „Aplikace“) a která je dostupná na internetové adrese „checklister.eu, app.checklister.eu“ nebo jako mobilní aplikace pro iOS či Android (dále též „Internetové stránky“). Aplikace slouží také k osobnímu užití pro skupiny přátel, rodiny, studenty a jednotlivce k plánovaní úkolů, nákupních seznamů, společných aktivit, výletů, apod
 • 1.2. Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek Provozovatele (dále též „Obchodní podmínky“) rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která za účelem užívání Aplikace uzavírá s Provozovatelem smlouvu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (dále též „Uživatel“).
 • 1.3. Obsahem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí údaje, data či jiný obsah, které Uživatel prostřednictvím Aplikace, resp. uživatelského účtu, šířil, uvedl, zobrazoval či uložil (dále též „Obsah“).
 • 1.4. Aplikaci je Uživatel oprávněn užívat pouze na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi Uživatelem a Provozovatelem, přičemž způsob uzavření takové smlouvy je upraven v těchto Obchodních podmínkách (dále též „Smlouva“).
 • 1.5. Práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Aplikace se řídí Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Ustanovení Obchodních podmínek jsou ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí každé Smlouvy, která bude uzavřené v souladu s Obchodními podmínkami. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit Obchodní podmínky. O této změně je Provozovatel povinen informovat Uživatele alespoň 14 dní před nabytím účinnosti změny Obchodních podmínek, a to některým ze způsobů komunikace uvedených v odst. 10.4. Obchodních podmínek. Pokud Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí a svůj nesouhlas sdělí Provozovateli nejpozději do nabytí účinnosti takové změny Obchodních podmínek některým ze způsobů komunikace uvedených v odst. 10.4. Obchodních podmínek, je pro Uživatele závazné dosavadní znění Obchodních podmínek. Pokud svůj nesouhlas Provozovateli nesdělí ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že s novým zněním Obchodních podmínek souhlasí.
 • 1.6. Provozovatel a Uživatel jsou v těchto Obchodních podmínkách dále označeny jako „smluvní strany“.
 • 1.7. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn po uzavření Smlouvy převést veškerá svá práva k Aplikaci (včetně příslušné domény) na třetí osobu. V takovém případě dojde k přechodu veškerých práv a povinností ze Smlouvy z Provozovatele na takovou třetí osobu, aniž by došlo k zániku Smlouvy; s tímto postupem Uživatel předem vyslovuje souhlas ve smyslu ust. § 1895 občanského zákoníku.
 • 1.8. Uživatel souhlasem s těmito Obchodními podmínkami potvrzuje, že je podnikající osoba, která vystupuje ve vztahu k Provozovateli v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, a současně bere na vědomí, že mu z tohoto důvodu nepřísluší práva spotřebitele ve smyslu občanského zákoníku.

2. Aplikace a její tarify

 • 2.1. Aplikaci poskytuje Provozovatel k užívání Uživateli v takovém stavu, ve kterém se nachází ke dni uzavření Smlouvy. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné parametry Aplikace bez předchozího upozornění Uživatele, a Uživatel to bere na vědomí a souhlasí s tím. Pro vyloučení případných pochybností berou smluvní strany na vědomí, že Provozovatel je oprávněn ke změnám a úpravám uvedeným v předchozí větě i ve vztahu ke stávajícímu Uživateli, se kterým již byla uzavřena Smlouva (nikoli tedy pouze k budoucímu Uživateli).
 • 2.2. Velikost datového prostoru, tvoření projektů, počet podúrovní úkolů, zobrazování reklamy, které bude mít Uživatel od Provozovatele k dispozici, mohou být závislé na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil, přičemž specifikace velikosti datového prostoru, možnost tvoření úkolů, počet podúrovní úkolů a viditelnost reklamy, je zveřejněna v souvislosti s jednotlivými tarify na Internetové stránce.
 • 2.3. Provozovatel nabízí placené a neplacené tarify. Při uzavírání Smlouvy si Uživatel vybere na Internetových stránkách některý z tarifů dle aktuální nabídky Provozovatele, případně je možné provést volbu po uzavření Smlouvy, a to v souladu s Obchodními podmínkami.
 • 2.4. V případě neplaceného tarifu není Uživatel povinen za užívání Aplikace platit Provozovateli úplatu. U neplaceného tarifu je Provozovatel oprávněn měnit po uzavření Smlouvy velikost poskytovaného datového prostoru, možnost vytvářet projekty, počet podúrovní úkolů, zobrazování reklamy, které bude mít Uživatel od Provozovatele k dispozici.
 • 2.5. V případě placeného tarifu je Uživatel povinen za užívání Aplikace platit úplatu ve výši, kterou Provozovatel uvádí v souvislosti s určitým tarifem na Internetových stránkách, přičemž její výše může být závislá na druhu tarifu. U placených tarifů je Provozovatel oprávněn měnit výši úplaty či velikost poskytovaného datového prostoru, možnost tvoření projektů, počet podúrovní úkolů, zobrazování reklamy, které bude mít Uživatel od Provozovatele k dispozici, a to pro budoucí období, na které nebyla Uživatelem zaplacena úplata.
 • 2.6. Provozovatel je oprávněn rovněž své tarify zrušit.
 • 2.7. Uživatel je oprávněn změnit svůj tarif. Pokud Uživatel přejde z placeného tarifu na tarif neplacený nebo z placeného tarifu vyšší třídy (tj. tarif s vyšší úplatou) na placený tarif nižší třídy (tj. tarif s nižší úplatou), bere Uživatel na vědomí, že mu může být část jeho Obsahu znepřístupněna, a to v rozsahu, který přesahuje limity stanovené Provozovatelem pro druh tarifu, na který Uživatel přešel.
 • 2.8. Jakmile Uživatel dosáhne limitů stanovených pro neplacený tarif, které jsou uvedeny na Internetových stránkách, může být Provozovatelem vyzván, aby přešel na některý z placených tarifů. Obdobně může Provozovatel vyzvat Uživatele, aby přešel z placeného tarifu nižší třídy na placený tarif vyšší třídy, pokud Uživatel dosáhne limitů stanovených pro placený tarif nižší třídy.

3. Způsob uzavření Smlouvy

 • 3.1. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Uživatel.
 • 3.2. Provozovatel činí na svých Internetových stránkách veřejnou nabídku na uzavření Smlouvy za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
 • 3.3. Za účelem uzavření Smlouvy je Uživatel povinen na Internetových stránkách uvést svoji e-mailovou adresu, na kterou bude Uživateli za účelem autorizace Provozovatelem zaslána e-mailová zpráva, která bude obsahovat internetový odkaz.
 • 3.4. Poté, co Uživatel klikne na internetový odkaz zaslaný Provozovatelem v e-mailové zprávě dle předchozího odstavce, bude Uživatel přesměrován na formulář, do kterého Uživatel vyplní údaje požadované Provozovatelem. V tomto formuláři budou současně Uživateli zpřístupněny tyto Obchodní podmínky, a to v takovém formátu, který umožňuje jejich uložení v datové podobě na elektronické zařízení s možností jejich pozdějšího zobrazení. Uživatel se zavazuje, že si tyto Obchodní podmínky vytiskne či uloží. Odesláním vyplněného formuláře Uživatel projevuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem.
 • 3.5. Veřejný návrh Smlouvy je akceptován okamžikem, kdy Uživatel odešle vyplněný formulář v souladu s předchozím odstavcem. Tímto okamžikem současně dochází k uzavření Smlouvy a ke zřízení uživatelského účtu. Okamžikem uzavření Smlouvy nabývá Smlouva své účinnosti.

4. Předmět Smlouvy

 • 4.1. Na základě Smlouvy Provozovatel poskytuje Uživateli právo užívat Aplikaci, a to v rozsahu závislém na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil.
 • 4.2. V případě placených tarifů vzniká Uživateli na základě Smlouvy povinnost za užívání Aplikace platit Provozovateli úplatu v závislosti na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil, a to ve výši a za podmínek blíže uvedených v aktuální nabídce Provozovatele a v těchto Obchodních podmínkách.

5. Užívání Aplikace

 • 5.1. Pro účely zřízení uživatelského účtu a v souvislosti s uzavřením Smlouvy je Uživatel povinen sdělit Provozovateli úplné a pravdivé informace. Rovněž je Uživatel povinen uvést úplné a pravdivé informace do svého uživatelského účtu. Dále je Uživatel povinen Provozovateli sdělit neprodleně jakékoliv změny těchto informací.
 • 5.2. Uživatel se zavazuje neužívat Aplikaci žádným způsobem, kterým by jakkoliv narušoval práva Provozovatele či třetích osob nebo kterým by došlo k porušení právních předpisů. Zejména je Uživateli zakázáno:
  • 5.2.1. odesílat prostřednictvím Aplikace v jakékoliv formě sdělení s nevhodným, klamavým či škodlivým obsahem nebo s obsahem, který by poškozoval Provozovatele či třetí osoby nebo který by byl v rozporu s dobrými mravy;
  • 5.2.2. prostřednictvím Aplikace zveřejňovat nenávistné projevy, pornografický obsah, projevy podněcující k násilí či potlačování základních lidských práv a svobod a jiný obsah, který by mohl poškodit dobrou pověst Provozovatele;
  • 5.2.3. užívat Aplikaci k nezákonným činnostem;
  • 5.2.4. odesílat prostřednictvím Aplikace hromadná sdělení či spamy.
 • 5.3. Provozovatel je oprávněn zablokovat či odstranit Obsah, pokud by byl v rozporu s těmito Obchodními podmínkami. Za účelem šetření domnělých porušení těchto Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn zkontrolovat Obsah Uživatele, s čímž Uživatel souhlasí.
 • 5.4. Uživatel se zavazuje chránit své přihlašovací údaje, které slouží k užívání Aplikace, zejména se zavazuje, že je nesdělí či jinak nezpřístupní třetí osobě a neumožní ji ani přístup ke svému uživatelskému účtu. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů třetí osobou, bezodkladně to sdělí Provozovateli, který je oprávněn v takovém případě přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové.
 • 5.5. Uživatel se zavazuje, že svůj uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání třetí osobě. Bez vědomí a souhlasu Provozovatele nesmí Uživatel přenést svůj účet na jinou osobu.
 • 5.6. Případné poruchy, nesrovnalosti či chyby v Aplikaci je Uživatel povinen neprodleně oznámit Provozovateli, a to prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele uvedené na Internetových stránkách. Technická podpora Provozovatele je Uživateli poskytována prostřednictvím e-mailové komunikace či telefonicky, a to dle volby Provozovatele.
 • 5.7. Uživateli je zakázáno Aplikaci jakýmkoliv způsobem hackovat, měnit, ovlivňovat její vzhled a funkce, či vyvíjet činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace či souvisejícího softwaru či hardwaru.
 • 5.8. Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Aplikace, a to především z důvodu upgrade a údržby Aplikace, vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity. Vyšší mocí se rozumí pro účely těchto Obchodních podmínek mimo jiné (i) porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu Aplikace, nebo (ii) nedostupnost Aplikace z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami.
 • 5.9. Pokud Uživatel svůj Obsah sdílí s jinými osobami (např. tím, že s těmito osobami řeší společný projekt), souhlasí s tím, že všichni, se kterými je Obsah sdílen, jej mohou zdarma používat, ukládat, zaznamenávat, rozmnožovat, přenášet, zobrazovat a komunikovat.
 • 5.10. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy nezískává výhradní oprávnění užívat Aplikaci, a souhlasí s tím, že Aplikaci mohou užívat i jiné osoby včetně samotného Provozovatele.
 • 5.11. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud vloží libovolný Obsah do projektu, který založil a vlastní jiný Uživatel, tak mu může tento uživatel jeho obsah kdykoliv smazat, znepřístupnit nebo zablokovat.

6. Odpovědnost Provozovatele

 • 6.1. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či zneužití Obsahu, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity). Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy. Uživatel souhlasí s tím, že je povinen si zajistit zálohu veškerého Obsahu prostřednictvím vlastního zálohování dat.
 • 6.2. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Aplikace nebo z důvodu omezení či přerušení její dostupnosti, popř. z důvodu, že provoz Aplikace bude ukončen. Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy.
 • 6.3. Provozovatel nenese odpovědnost za Obsah. Za Obsah odpovídá výlučně Uživatel.
 • 6.4. Poskytovatel nemůže ručit za bezproblémovou funkčnost napojení produktu na programy třetích stran.

7. Platební podmínky

 • 7.1. Provozovatel umožní Uživateli užívat Aplikaci v rozsahu, který je spojen s určitým placeným tarifem, až poté, co Uživatel zaplatí Provozovateli úplatu spojenou s příslušným placeným tarifem.
 • 7.2. Uživatel má možnost si k placenému tarifu i tarifu zdarma, dokoupit dílčí funkce z tarifů náležících vyšší třídě. Úplata za jednotlivé funkce za užívání Aplikace bude placena formou měsíční platby (dále též „Měsíční platba“) nebo roční platby (dále též „Roční platba“).
 • 7.3. Uživatel má možnost si zvolit, zda úplata za užívání Aplikace bude placena formou měsíční platby (dále též „Měsíční platba“) nebo roční platby (dále též „Roční platba“).
 • 7.4. V případě Měsíční platby i Roční platby bude první platba zaplacena nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy si Uživatel zvolil placený tarif. Další Měsíční platby budou placeny pravidelně v měsíčních i ročních intervalech, a to ke dni v měsíci, který bude stanoven Provozovatelem.
 • 7.5. Pro vyloučení případných pochybností Uživatel prohlašuje, že pokud si Uživatel zvolí placení Měsíčních i Ročních plateb prostřednictvím platební online brány, souhlasí s tím, aby mu byla příslušná částka automaticky (tj. bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany Uživatele) opakovaně v měsíčních i ročních intervalech strhávána z účtu, ke kterému se váže platební karta.
 • 7.5. Povinnost platit Měsíční a Roční platby zaniká
  • 7.5.1. zánikem Smlouvy dle bodu 8. těchto Obchodních podmínek; tím není dotčena povinnost zaplatit Provozovateli veškeré dlužné částky;
  • 7.5.2. pokud se Uživatel s Provozovatelem dohodne na přechodu z Měsíčních plateb na Předplatné ve smyslu 7.6. Obchodních podmínek;
  • 7.5.3. pokud Uživatel přejde z placeného tarifu na tarif neplacený.
 • 7.6. Uživatel bere na vědomí, že pokud budou Měsíční i Roční platby hrazeny prostřednictvím platební online brány a platnost uvedené platební karty vyprší, dojde tím k ukončení provádění těchto opakovaných Měsíčních i Ročních plateb.
 • 7.7. Pokud by byly Uživateli strhávány Měsíční i Roční platby i poté, co Uživateli zanikla povinnost je platit, zavazuje se Uživatel Provozovatele o této skutečnosti neprodleně informovat.
 • 7.8. Pokud bude úplata placena formou Předplatného na určité časové období, je Uživatel povinen vždy před uplynutím tohoto časového období zaplatit Provozovateli Předplatné na následující časové období nebo přejít na formu Měsíčních plateb v souladu s odst. 7.10. těchto Obchodních podmínek.
 • 7.9. Pokud bude Aplikace v případě placeného tarifu Uživateli prokazatelně nedostupná v rámci jednoho kalendářního měsíce v součtu více než 48 hodin, je Uživatel oprávněn požadovat po Provozovateli slevu, která se stanoví následujícím způsobem:
  • 7.9.1. v případě, že bude Aplikace nedostupná více než 48 hodin a méně než 360 hodin, ve výši 50 % z částky připadající na jeden měsíc;
  • 7.9.2. v případě, že bude Aplikace nedostupná více než 360 hodin, ve výši 100 % z částky připadající na jeden měsíc.
 • 7.10. Pokud se Provozovatel a Uživatel na tom dohodnou, je možné v průběhu smluvního vztahu přejít z Měsíčních i Ročních plateb na předplatné a opačně, přičemž v takovém případě se postupuje obdobně dle odst. 7.3. a 7.8. těchto Obchodních podmínek.
 • 7.11. Úplata bude placena některou z platebních metod, které umožňuje Provozovatel.
 • 7.12 Aplikace je hrazena na principu tzv. opakovaných plateb. Po provedení první platby podle pokynů uvedených na webovém rozhraní budete požádáni o autorizaci nastavení platby. Poté bude fixní platba (dle platného ceníku) probíhat v měsíčních (resp. ročních) intervalech (vždy k 30. dni od provedení první platby) bez nutnosti zadávání dalších údajů z Vaší strany.
  Pokud budete chtít platby ukončit, můžete nás o tom informovat kdykoliv prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu nebo provedením volby ve Vašem uživatelském účtu. Přijetí Vašeho požadavku neprodleně potvrdíme. Další platba se Vám již strhávat nebude.
  Opakované platby se ukončují i v případě, že Vám vyprší platnost platební či kreditní karty.
  V případě, že po ukončení opakovaných plateb budete mít zájem o jejich znovuobnovení, je nutné provést novou autorizaci. Co když vám budou peníze strhávány i nadále?
  V případě, že by Vám byla strhávána platba i poté, co jste požádali o ukončení, nás o této skutečnosti neprodleně informujte. V takovém případě se s Vámi na podmínkách vrácení peněz dohodneme individuálně.
  Jak Vás budeme kontaktovat v souvislosti s opakovanými platbami?
  V případě, že:
  * od poslední opakované platby uplynulo více než 6 měsíců;
  * došlo k jakýmkoliv změnám v datu provedení opakované platby nebo výši strhávané částky;
  * došlo k jakýmkoliv jiným skutečnostem, které jsou pro opakované platby důležité,
  * Vás budeme neprodleně kontaktovat prostřednictvím kontaktního e-mailu.
 • 7.13 Uživatel souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě. Elektronicky zaslané daňové doklady splňují veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.

8. Trvání Smlouvy a zrušení uživatelského účtu a omezení užívání Aplikace

 • 8.1. Smlouva uzavřená na základě těchto podmínek je uzavřena na dobu neurčitou.
 • 8.2. K zániku Smlouvy dochází mimo jiné zrušením uživatelského účtu; tím nejsou dotčeny důvody zániku Smlouvy vyplývající z právní úpravy.
 • 8.3. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet.
 • 8.4. Uživatelský účet může být zrušen po vzájemné dohodě Provozovatele a Uživatele.
 • 8.5. Pokud se Uživatel dostane v případě placených tarifů do prodlení s placením úplaty, které bude trvat déle než 1 měsíc, je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Uživatele, zamezit či omezit Uživateli užívání Aplikace nebo Uživatele převést na tarif neplacený; pokud bude Uživatel převeden na neplacený tarif, může mu být část jeho Obsahu znepřístupněna, a to v rozsahu, který přesahuje limity stanovené pro neplacený tarif.
 • 8.6. Pokud Uživatel poruší jinou povinnost stanovenou v Obchodních podmínkách, nežli je povinnost platit úplatu, je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele okamžitě:
  • 8.6.1. zamezit či omezit Uživateli užívání Aplikace nebo
  • 8.6.2. Uživateli zrušit uživatelský účet.
 • 8.7. Provozovatel je dále oprávněn zrušit uživatelský účet z jakéhokoliv důvodu (tedy i bez porušení povinností Uživatele) v případě
  • 8.7.1. neplaceného tarifu po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne oznámení této skutečnosti Provozovatelem Uživateli;
  • 8.7.2. placeného tarifu po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne oznámení této skutečnosti Provozovatelem Uživateli; v tomto případě je Provozovatel povinen Uživateli vrátit případnou úplatu, kterou od něho obdržel a která by se vztahovala na období po zrušení uživatelského účtu.
 • 8.8. Provozovatel není povinen Uživateli vrátit úplatu, která již byla Uživatelem zaplacena, v případě, že:
  • 8.8.1. Uživatel zruší svůj uživatelský účet, aniž by Provozovatel porušoval některou ze svých povinností;
  • 8.8.2. Provozovatel zruší Uživateli uživatelský účet z důvodu, že Uživatel porušoval své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či z Obchodních podmínek.
 • 8.9. Po zrušení uživatelského účtu, resp. po zániku Smlouvy, je Provozovatel oprávněn (nikoli povinen)
  • 8.9.1. odstranit veškerý Uživatelův Obsah; v takovém případě nemá Uživatel vůči Provozovateli právo na jakoukoliv náhradu; nebo
  • 8.9.2. ponechat Uživatelův Obsah v rámci Aplikace.
 • 8.10. Volba dle odstavce 8.9. přísluší výlučně Provozovateli.
 • 8.11. Zrušení uživatelského účtu, resp. zánik Smlouvy z jiného důvodu, nemá vliv na povinnost Uživatele zaplatit Provozovateli veškeré dlužné částky.
 • 8.12. Uživatel bere na vědomí, že pokud Provozovatel v souladu s Obchodními podmínkami omezí Uživateli užívání Aplikace, může být Obsah či jeho část Uživateli nedostupná.

9. Zpracovatelská smlouva

 • 9.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů.
 • 9.2. Tyto podmínky obsahují rovněž náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 a násl. GDPR, a to v následujícím znění.
 • 9.3. Provozovatel v rámci Smlouvy dle těchto Podmínek může zpracovávat pro Uživatele jako zpracovatel ve smyslu čl. 4 bod 2 a čl. 28 GDPR, osobní údaje v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách.
 • 9.4. Zpracování osobních údajů bude ze strany Provozovatele probíhat po dobu účinnosti smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek. Povinnosti Provozovatele týkající se ochrany osobních údajů se Provozovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy.
 • 9.5. Provozovatel zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Uživatele učiněných v souladu s touto smlouvou.
 • 9.6. Provozovatel dodržuje mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a zajišťuje, aby osoby oprávněné pracovat s osobními údaji Uživatele u Provozovatele zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
 • 9.7. Provozovatel přijme všechna nezbytná opatření požadovaná podle článku 32 GDPR a nebude využívat zpracovávané osobní údaje pro vlastní potřebu a za jiným účelem, než pro plnění Smlouvy či účely specifikované v Podmínkách zpracování osobních údajů.
 • 9.8. Provozovatel se zavazuje dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odst. 2 a 4 čl. 32 GDPR. Provozovatel zpracovává osobní údaje za pomoci pečlivě vybraných dalších zpracovatelů. Primárně jde o analytické a marketingové nástroje, účetní služby.
 • 9.9. Provozovatel je povinen na žádost Uživatele vymazat všechny osobní údaje a jejich kopie, nebo je vrátit Uživateli po ukončení Smlouvy. Provozovatel vymaže tyto data nejpozději do 60 dnů.
 • 9.10. Provozovatel je povinen vést záznamy o zpracování osobních údajů dle Smlouvy min. v rozsahu stanoveném v odst. 2 článku 30 GDPR.
 • 9.11. Jakékoliv podezření ohledně porušení zabezpečení osobních údajů nebo ohledně jiného neoprávněného přístupu k osobním údajům je povinen Provozovatel nejpozději do 24 hodin od zjištění hlásit emailem Uživateli.
 • 9.12. Provozovatel uchovává osobní údaje na serverech v rámci Evropské unie, dle specifikace v Podmínkách zpracování osobních údajů.
 • 9.13. Provozovatel dodržuje přísné bezpečnostní standardy – podrobně popsané v sekci zabezpečení.
 • 9.14. Provozovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené Obchodními podmínkami nebo Nařízením týkající se osobních údajů a umožní Uživateli audit v přiměřeném rozsahu.Termín auditu musí být Provozovateli oznámen dostatečně dopředu, nejméně 30 dní předem a jeho rozsah nesmí nepřiměřeně zasahovat do činnosti a provozních potřeb Provozovatele.Uživatel hradí veškeré náklady auditu (vč. nákladů externího auditu neprováděného Uživatelem), které nejsou vzniklé závažným porušením povinností Provozovatele (čímž se rozumí porušení Provozovatele, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob).Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkající se Provozovatele, o kterých se v rámci provádění auditu dozví, případně zavázat k této mlčenlivosti všechny jím pověřené osoby, které se auditu zúčastní.

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právní řád České republiky.
 • 10.2. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze smluvních stran druhé smluvní straně oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
 • 10.3. V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 se smluvní strany dohodly, že případné spory vyplývající ze Smlouvy budou rozhodovány soudy České republiky.
 • 10.4. Právní jednání, oznámení či jiná sdělení, včetně případných výzev, předpokládaná podle těchto Obchodních podmínek mohou být mezi smluvními stranami učiněna písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, přičemž k e-mailové komunikaci bude využita e-mailová adresa Provozovatele zveřejněná na Internetových stránkách a e-mailová adresa Uživatele, kterou uvedl při zřizování uživatelského účtu, popř. kterou následně sdělil Provozovateli.
 • 10.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší stranu, ať již v rámci závazků založených Smlouvou, nebo v rámci postupu, který vedl k jejímu uzavření, ani pokud jde o obsah Smlouvy, a dále prohlašují, že z hospodářského hlediska přínos Smlouvy odpovídá pro každou ze smluvních stran tomu, k čemu se daná smluvní strana touto Smlouvou zavázala.
 • 10.6. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy a Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy či Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy, resp. Obchodních podmínek.
 • 10.7. Uživatel prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá, což stvrzuje odesláním vyplněného formuláře dle odst. 3.4. těchto Obchodních podmínek. Uživatel dále prohlašuje, že tyto obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Uživatele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.
 • 10.8. V případě odchylek mezi jazykovými zněními má přednost české znění Obchodních podmínek.
 • 10.9. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2022.